Skip to main content

Table 4 Standard formula of symptom-oriented decoction

From: Treatment of Advanced Non-small-Cell Lung Cancer with Qi-Nourishing Essence-Replenishing Chinese Herbal Medicine Combined with Chemotherapy

Chinese name Pharmaceutical name Crude drug content (g)
Xing Ren Apricot kernel 9
Lu Gen Reed rhizome 30
Pi Pa Ye Folia eriobotryae 9
Dan Shen Salvia miltrorrhiza 15
Bai Hua She She Cao Herba hedyotis 30
Pu Gong Ying Dandelion 30
Yu Xing Cao Houttuynia cordata 30
Jin Yin Hua Honeysuckle 9
Chen Pi Pericarpium citri reticulatae 9
Xia Ku Cao Prunella spike 15
Sheng Mu Li Concha ostreae 30